Psihološko testiranje

Što je to?

Psihološko testiranje odnosi se na postupak procjene različitih dimenzija i kompetencija kojim je moguće predvidjeti najvjerojatnije ponašanje osobe u određenim situacijama. Procjena se provodi standardiziranim, objektivnim i pouzdanim instrumentima (testovima) koji pružaju informacije o razmišljanjima, osobinama, interesima i sposobnostima pojedinca.

U organizacijskoj psihologiji psihološko testiranje najčešće obuhvaća testove sposobnosti, testove osobnosti te testove kojima se mjere karakteristike važne poslodavcu kao što je timski rad, motivacija, suočavanje sa stresom, rukovoditeljske osobine, organizacijske vještine i slično.

Psihološko testiranje može provoditi isključivo psiholog koji posjeduje licencu za rad od strane Hrvatske psihološke komore.

Kada provesti psihološku procjenu u organizaciji?

  • Selekcija kandidata za određeno radno mjesto

Odabir pogrešne osobe za određenu poziciju može ostaviti velike posljedice na organizaciju, ali i na samog zaposlenika. Primjerice, pad radne učinkovitosti cijelog tima, loša radna atmosfera, nedostatak motivacije i na kraju financijski i vremenski gubitak radi ponavljanja cijelog selekcijskog postupka.

Psihološko testiranje odlična je dopuna procjeni potencijalnog zaposlenika za određeno radno mjesto. Čitanje životopisa ili selekcijski intervju ponekad mogu dovesti do subjektivnih zaključaka o sposobnostima ili osobinama kandidata. Iz tog razloga izrazito je korisno u selekcijski proces uvrstiti i psihologijsku procjenu koja nudi objektivne činjenice na temelju kojih je puno lakše odabrati idealnog kandidata za traženu poziciju.

  • Napredovanje unutar organizacije

Znanstveno je dokazano da mogućnost napredovanja unutar organizacije dovodi do bolje radne učinkovitosti. Svakako, kao i kod odabira zaposlenika, i u ovom je slučaju izrazito važno izabrati pravu osobu za određenu poziciju. Psiholođka procjena može pridonijeti upoznavanju zaposlenika i na kraju optimalnom raspoređivanju na određene pozicije unutar same organizacije.

  • Profesionalno usmjeravanje

Profesionalno usmjeravanje odnosi se na postupak koji pomaže pojedincu u donošenju odluka o daljnjem obrazovanju, izboru zanimanja i radnog mjesta te o smjeru vlastitog profesionalnog razvoja. Psihološko testiranje važan je dio profesionalnog usmjeravanja jer osobi pruža informacije o njenim interesima i obrazovnim ciljevima za pojedina područja rada. Osim toga, korisno je testirati i znanja, sposobnosti i osobine pojedinca kako bi se dobila potpuna slika o najboljem odabiru budućeg zanimanja ili posla.

Što je sve moguće testirati?

  • Kognitivne sposobnosti

Testovi kognitivnih sposobnosti (testovi inteligencije) mjere sposobnost logičkog razmišljanja i rasuđivanja te rješavanja problema u nepoznatim situacijama. U radnom okruženju  korisni su za predviđanje vremena koje će zaposleniku trebati za usvajanje novih znanja i vještina te predviđanje radne učinkovitosti i uspjeha u budućnosti. Ovisno o potrebama radnog mjesta mogu se procjenjivati i neke specifične sposobnosti poput verbalnog i neverbalnog rasuđivanja, perceptivne brzine i točnosti ili numeričke inteligencije.

  • Osobine ličnosti

Upitnici/inventari ličnosti mjere osobine poput savjesnosti, emocionalne stabilnosti, ekstraverzije, mentalne otvorenosti,… Korisni su za procjenu međuljudskih odnosa izrazito važnih za funkcioniranje i rad u timu.

  • Druge karakteristike važne za radno okruženje

Primjerice načini suočavanja sa stresom, motivacija, socijalne kompetencije, radno ponašanje i slično…

Kako izgledaju rezultati psihološke procjene?

Rezultate psihološke procjene moguće je prikazati u obliku pisanog i/ili usmenog izvještaja. Pri tome se koristi jednostavan rječnik, jasan i razumljiv i onima koji nisu stručnjaci u području organizacijske psihologije. Ovisno o svrsi psihološkog testiranja, izvještaj može sadržavati smjernice za izbor adekvatnog kandidata za određeno radno mjesto ili poziciju te preporuke za razvoj i usmjeravanje pojedinca na osobnom i profesionalnom planu.