Razlika između poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu?

Mnoge radnike zanima razlika između poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu na neodređeno vrijeme. U ovom članku objasnit ćemo vam razliku kao i prava koja imate i okolnosti pod kojima vam je poslodavac u mogućnosti ponuditi neki od navedenih otkaza.

Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme je redoviti otkaz. Poslodavac vam ga može ponuditi ukoliko ima opravdani razlog. U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu Poslodavac mora navesti razlog u raskidu ugovora. Kako bi otkaz bio opravdano poslovno uvjetovan kod poslodavca mora prestati potreba za radnikom za obavljanje određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga. Poslodavac je dužan prilikom davanja poslovno uvjetovanog otkaza voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja.

Također mora voditi računa i o otkaznom roku koji je propisan Zakonom o radu RH temeljem članka 122.

( NN 93/14, 127/17, 98/19 ) , a on glasi:

(1) U slučaju redovitog otkaza otkazni rok je najmanje:

1) dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od jedne godine

2) mjesec dana, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno jednu godinu

3) mjesec dana i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvije godine

4) dva mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno pet godina

5) dva mjeseca i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno deset godina

6) tri mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvadeset godina.

(2) Otkazni rok iz stavka 1. ovoga članka radniku koji je kod poslodavca proveo u radnom odnosu neprekidno dvadeset godina, povećava se za dva tjedna ako je radnik navršio pedeset godina života, a za mjesec dana ako je navršio pedeset pet godina života.

(3) Radniku kojem se ugovor o radu otkazuje zbog povrede obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) utvrđuje se otkazni rok u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) Radniku koji je tijekom otkaznog roka oslobođen obveze rada, poslodavac je dužan isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznoga roka.

(5) Za vrijeme otkaznoga roka radnik ima pravo uz naknadu plaće biti odsutan s rada najmanje četiri sata tjedno radi traženja novog zaposlenja.

(6) Kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu može se odrediti kraći otkazni rok za radnika nego za poslodavca od roka određenog u stavku 1. ovoga članka, za slučaj kada radnik otkazuje ugovor o radu.

(7) Ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog.

Važno je za naglasiti da je po Zakonu o radu RH propisano kada teče otkazni rok, a sve je navedeno u članku 122. ( NN 93/14, 127/17, 98/19 ) , koji glasi:

(1) Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu.

(2) Otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, te vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.

(3) Otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

(4) Ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad radnika, radni odnos tom radniku prestaje najkasnije istekom šest mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu ugovora o radu.

(5) Otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnost za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

Poslodavac koji je poslovno uvjetovanim otkazom radniku otkazao ugovor o radu na neodređeno vrijeme ne smije 6 mjeseci zaposliti novog radnika na isto radno mjesto. No, ukoliko se ukaže potreba za radnikom na radnom mjestu za koje je radnik dobio otkaz poslodavac je dužan prvo ponuditi ugovor radniku kojeg je otpustio. Prilikom poslovno uvjetovanog otkaza poslodavac je radniku dužan isplatiti otpremninu ukoliko radnik za to ispunjava uvjete po članku 126. ( NN 93/14, 127/17, 98/19 ) Zakona o radu RH koji glasi:

(1) Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.

(2) Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.

(3) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine iz stavka 2. ovoga članka ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Poslodavac je također dužan radniku omogućiti korištenje ili isplatiti razmjerni dio godišnjeg odmora koji je radnik ostvario za tekuću godinu kao i godišnji odmor iz protekle godine ukoliko mu je isti preostao.

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme je također redoviti otkaz. Poslodavac je u mogućnosti ponuditi radniku osobno uvjetovani otkaz ukoliko radnik nije u mogućnosti obavljati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti.

Poslodavac i u slučaju osobno uvjetovanog otkaza mora voditi računa o svim pravima radnika koja su propisana Zakonom o radu RH a to su: otkazni rok, pravo na otpremninu, godišnji odmor, trajanje radnog odnosa, starosti radnika i obvezama uzdržavanja.

Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme i osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme spadaju u redovne otkaze ugovora o radu. Nisu izvanredni otkazi niti su skrivljeni ponašanjem radnika. Oba otkaza su iz razloga što poslodavac nije u mogućnosti ponuditi radniku neko drugo radno mjesto bilo to iz gospodarskih razloga ili radi trajne nesposobnosti radnika. Radnik u oba slučaja ima pravo na otpremninu ako je za to ostvario uvjete te ima pravo na otkazni

rok osim ukoliko se ne dogovori drugačije sa svojim poslodavcem što će se isto utvrditi nekom vrste izjave koju će potpisati i poslodavac i radnik ukoliko je suglasan.

Poslodavac je obavezan kod oba navedena otkaza voditi računa o svim pravima radnika. Za razliku od poslovno uvjetovanog otkaza kod osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu poslodavac može odmah zaposliti novog radnika na istom radnom mjestu jer je radnik dobio otkaz radi nesposobnosti, a ne radi toga što poslodavcu više nije potreban radnik na tom radnom mjestu.

Ukoliko vam poslodavac ponudi jedan od navedenih otkaza ugovora o radu informirajte se i saznajte koja vam sva prava pripadaju. Također svakako vodite računa koliko ste dugo zaposleni kod poslodavca jer to uvelike utječe na vaša prava kao i na obveze od strane poslodavca.

Autor: Jurja Prpić

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Tko je tim Profesio? Janette

Pripremite se za avanturu s Janette, vašom prijateljskom koordinatoricom globalne mobilnosti!  Dakle, jeste li spremni započeti nevjerojatno putovanje sa mnom? Pripremite se, jer svijet čeka,

Gradilište

Gradilište je prostor na kojem se gradi ili obnavlja zgrada, infrastruktura ili neke druge vrste građevinskih projekata i može varirati od malih projekata poput obnove